Executive Committee

JSGC – Executive Committee (2017)

Jitendra Shah
President
H:216-502-6676
C:216-901-1950
Email

Rahul Jain
Vice-President
440-865-6374
Email

Hasmukh Shah
Treasurer
440-915-2277
Email

Monish Jain
Secretary
216-870-6087
Email

Jitesh Punamiya
Member
989-482-8400
Email

Viren Bhayani
Member
330-461-3728
Email

Sanket Doshi
Member
216-333-4571
Email

Kirit Shah
Member
330-519-5797
Email

Dipika Shah
Member
216-374-2725
Email