Board of Trustees

JSGC РBoard of Trustees 

Kushal Baid
Chairman
330-328-8071
kbaid43@gmail.com

Sunit Jain
Secretary/Treasurer
330-904-4912
sun.jain@yahoo.com

Kalpesh Shah
Trustee
216-374-7040
kalpeshsha68@yahoo.com

Ashwin Turakhia
Trustee
440-539-5737
ashwinturakhia@yahoo.com

X
X